17 mei 2014, om 18:00, "Brasserie de la Madeleine" (rue de la Madeleine 53 - 1000 Brussel | "Brasserie de la Madeleine" (rue de la Madeleine 53 - 1000 Brussel

SP.A Campagneactiviteit

14: we meet at “Brasserie de la Madeleine”

14 tot 17: posting leaflets like madmen

17: drinks on a terrace!

Ready to help? Give a shout : mathias.dobbels@hotmail.com – 0498/383817