Door Wouter de Iongh op 26 december 2015

Rode Salon 9/2015

In deze Rode Salon:

 

Beste afdelingsgenoten,

allereerst een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar gewenst namens het bestuur van de PvdA Afdeling Brussel/België. We hopen van harte dat u net als wij van een welverdiende paar dagen rust geniet, voor we weer de maelstrom instappen die 2016 heet.

Voor een uitgebreid verslag van 2015 verwijs ik u graag naar het jaarverslag door de afdelingssecretaris, te lezen op onze website (brussel.pvda.nl/afdelingsstukken). Hier alleen de mijmering dat ik me geen jaar kan herinneren waarin zo veel mensen het gevoel zeiden te hebben dat het ‘nog nooit zo erg was geweest’. Uit het conflict in Syrië waar in de afgelopen al honderdduizenden doden waren gevallen, kwam nu een terreurgroep die aanslagen in Europa kon plegen. De vluchtelingen die vorig jaar ook al per bootladingen aankwamen en verdronken, leken dit jaar onze samenlevingen te ontwrichten. Landen in centraal en oost Europa weigerden nog langer te doen wat hen gezegd werd, zelfs als het ging om het zich houden aan het VN vluchtelingenverdrag. Griekenland, Oekraïne, Groningen, schietpartijen in de VS, het Nederlands elftal; het hield maar niet op.

Maar schijn bedriegt en defaitisme is levensgevaarlijk. Dus voor 2016 een aantal handvatten om de moed niet op te geven en te proberen het – lokaal, nationaal of internationaal – iets beter te maken. De Koerden houden stand en Isis is geen existentialistische dreiging voor Europa. Overal in Nederland, België en de rest van Europa, zijn initiatieven ontsproten om ontheemde vluchtelingen te verwelkomen, te helpen en een thuis te geven, de breed uitgemeten maar beperkte protesten tegen vluchtelingen ten spijt. De weerstand in landen die recent nog achter het ijzeren gordijn lagen, tegen decreten uit Brussel, kunnen ook emancipatoir werken en bovendien roepen de regimes daar soms ook een tegenreactie op, zoals we in de protesten in Polen hebben gezien. De gaswinning in Groningen is eindelijk geminimaliseerd, van het conflict in de Oekraïne horen we niks meer en de economie trekt verder aan. Bovenal is er een akkoord voor het in toom houden van de klimaatverandering dat – hoe beperkt ook – een handelingsperspectief biedt voor overheden en bedrijven om op ieder niveau bij te dragen aan een globale oplossing.

Misschien is dit alles een te positieve voorstelling van zaken. Maar dat er een rampzalige hoeveelheid werk te doen is, weten we allemaal heus wel. We moeten er alleen ook in 2016 voor zorgen dat we aan dat werk beginnen, zelf al zal het aan het einde dat jaar ook weer het ergste jaar uit de geschiedenis lijken. En dat zal het – net als dit jaar – niet geweest zijn.

Wouter de Iongh, Afdelingsvoorzitter

 


 

Jaarvergadering & Nieuwjaarsborrel woensdag 13 januari 2016

De locatie van de jaarvergadering en nieuwjaarsborrel ligt nog niet vast en we zijn druk bezig om nog een gast uit Nederland te strikken maar de datum van onze jaarvergadering en nieuwjaarsborrel leggen we nu al vast: 13 januari 2016 vanaf 19:00.
19:00 Jaarvergadering 
De jaarstukken zijn te vinden op onze website: https://brussel.pvda.nl/afdelingsstukken. Hieronder alvast een voorproefje van het werkprogramma 2016 maar eerst de voorlopige agenda:

  • Jaarverslag 2015
  • Werkprogramma en begroting 2016
  • Verkiezing nieuw bestuur; nieuwe bestuursleden M. Weijler en Marijn Speth werden op de vorige afdelingsvergadering voorgesteld. Lisanne Groen die jarenlang trouw en vlijmscherpe penningmeester was, wordt vervangen door huidig bestuurslid
  • Algemene ronde

20:00 Nieuwjaarsborrel met de PvdA Eurodelegatie
Aanmelden kan via brussel@pvda.nl of www.facebook.com/pvdabrussel


 

Voorlopig Werkprogramma 2016

Arnold de Boer, Afdelingssecretaris

Inleiding

Voor 2016 ligt een aantal boeiende uitdagingen in het verschiet. Allereerst biedt het Nederlands voorzitterschap van de EU tijdens het eerste semester volop de kans om de activiteiten en stellingnames van de Nederlandse regering op talrijke dossiers in Europa te volgen. Nog altijd zitten vele PvdA’ers op topposities in Europa, en we zullen voor hen een barmhartig uitnodigingsbeleid hanteren. Bovendien betekent het voorzitterschap dat vele Nederlanders op en neer zullen reizen voor vergaderingen en evenementen. De afdeling Brussel/België wil ook hen graag van bed, bad en brood voorzien, of op zijn minst van brood en spelen: een heus Holland House is in het leven geroepen om rond de Raadsvergaderingen (en wanneer het verder uitkomt) een luisterend oor en een open tap te bieden.

Lees verder op onze website


 

Politiek Café met Hans Spekman en de Eurodelegatie

Door  M. Weijler, aspirant bestuurslid en Lara Wolters bestuurslid

Op 11 november was Hans Spekman bij ons te gast. Ook Europarlementariërs Agnes Jongerius en Paul Tang kwamen langs om de avond op te luisteren.

In café het Ultime Atome hadden we een apart zaaltje tot onze beschikking. Na een korte afdelingsvergadering, waarbij het bestuur twee nieuwe bestuursleden voordroeg, wandelde Paul de ruimte binnen, op de voet gevolgd door Agnes en even later ook Hans. Nadat de partijvoorzitter en de Europarlementariërs voorzien waren van een Belgische pint leidde Hans de vergadering in door ons er nog eens aan te herinneren waarom we sociaal-democraten zijn. Hij gaf voorbeelden van mensen die door de economische crisis en oorlogsgeweld in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen en die hij wil bijstaan in de weg omhoog. Hij herhaalde dat sociaal-democratische waarden zoals betaalbaar onderwijs en overheidssteun om armoede tegen te gaan nog altijd relevant zijn.

Ook ging Hans in op zijn nieuwe termijn als partijvoorzitter. ”De afdeling Brussel is de eerste waar ik naartoe ben gegaan sinds de start van mijn tweede termijn.” Dat deed onze afdeling deugd. Hans vertelde verder trots te zijn op de 160 lokale PvdA-ombudsteams die sinds zijn aantreden actief zijn in steden en dorpen overal in Nederland. Deze ombudsteams helpen mensen kosteloos bij het aankloppen bij instanties, waaronder de gemeente, het ziekenhuis en banken.

Ook lichtte hij kort Stichting ‘de Stroom’ toe, die door hem zal worden opgezet om een brug te slaan tussen de partij en mensen die de mouwen willen opstropen en lokaal zaken willen verbeteren. Via Facebook en andere media wordt het steeds makkelijker om je rond een idee te scharen en actie te ondernemen- de Stroom zal dit soort initiatieven proberen te ondersteunen. Een bestuurslid merkte hierbij op dat dat een mooi initiatief was, maar dat we er voor moeten waken dat naast de ‘doe-kant’, de ‘denk-kant’ in de partij ook voldoende wordt ontwikkeld. Daarnaast maakte eén van de afdelingsleden van Hans’ komst gebruik om aandacht te vragen voor de communicatie tussen het partijbestuur en lokale afdelingen. Die zou verbeterd kunnen worden.
Lees verder op onze website


 

Verslag Politieke Ledenraad 14 November 2015

Lara Wolters, Actiesecretaris

Op 14 November vond er in Amersfoort een politieke ledenraad plaats, met als thema buitenlandse politiek. Dit was een dag na de aanslagen in Parijs, en die overschaduwen dan ook het eerste deel van de bijeenkomst.

Diederik Samson weet de juiste toon te vinden. Ja, zegt hij, we zijn boos en we zijn bang. Maar juist nu krijgen verbondenheid en solidariteit betekenis. Onze partij staat voor vrijheid, gelijkheid en broederschap; we zullen niet vervallen in discriminatie en angst voor de ander. En we laten ons zeker niet uit elkaar spelen. Een minuut stilte wordt in acht genomen.

De zaal reageert; bijdragen gaan over de vraag of wij als partij mede schuldig zijn aan de situatie in het Midden Oosten, over krachtiger optreden tegen Geert Wilders, het bespreekbaar maken van onderwerpen die voor islamitische studenten niet vanzelfsprekend zijn, de juiste verhouding tussen het inzetten van militaire middelen en gelden voor ontwikkelingssamenwerking.

Voordat de ledenraad uiteen gaat in verschillende groepen, neemt de Diederik namens de partij afscheid van Wilma Mansveld, die door hem een geweldig mens en een goede staatssecretaris wordt genoemd. Na deze afsluiting van dit eerste plenaire gedeelte gaat de groep uiteen en beginnen de deelsessies over Griekenland, de vluchtelingencrisis, Rusland, Syrië, Oekraïne en duurzaamheid.
Ikzelf woonde de sessie over de vluchtelingencrisis bij, die werd geleid door de directeur van Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen. Zij belichtte de dagelijkse praktijk van crisisopvang in de landen van aankomst, op veel plekken volgens haar schrijnend. Ceelen ziet het Nederlandse voorzitterschap vanaf begin volgend jaar als een kans op betere Europese coördinatie op dit gebied. Lilianne Ploumen zegt zich daarvoor in te zullen zetten maar waarschuwt dat er nog steeds niet voldoende geld is om de crisis het hoofd te bieden.

Reacties uit de zaal gaan vervolgens vooral over lokale gevolgen van de crisis en over de zorgen van de aanwezige leden over hoe deze mensen op een fatsoenlijke manier opgevangen kunnen worden in de gemeentes. Attje Kuiken spreekt over het bieden van perspectief aan vluchtelingen en een plan, o.a. op het gebied van werk en de erkenning van buitenlandse diploma’s, dat ze daarover aan het uitwerken is samen met Lodewijk Asscher.

De sessie was interessant en de betrokkenheid van de aanwezige leden was duidelijk. Wel stoorde ik mij aan de harde toon die werd gekozen toen het ging over de manier waarop Griekenland met de vluchtelingenstroom omgaat – die was volgens Ceelen en Ploumen slordig en onacceptabel maar kan denk ik niet los worden gezien van binnenlandse problemen, moeizame relaties met de EU  en een simpel gebrek aan geld. Ook werd vooral de binnenlandse kant van de vluchtenlingenproblematiek belicht. Er ontbrak naar mijn mening een discussie over Isis en hoe wij als partij denken over het verslaan daarvan, en een gesprek over onze houding tegenover Assad en de burgeroorlog in in Syrië.

Toch was het een goede bijeenkomst. Een groot aantal PvdA leiders en leden was bij elkaar, er werd met passie gesproken over ingewikkelde internationale vraagstukken en door de trieste gebeurtenissen in Parijs was het gevoel van saamhorigheid tussen de aanwezigen duidelijk voelbaar.

Minister Ploumen met Lara Wolters en enkele andere actieve PvdA leden.


 

Oproep: Kascontrolecommissie zoekt leden

Voor de komende twee jaren is het bestuur weer op zoek naar 2 personen om de boekhouding van het bestuur te controleren. Natuurlijk wil de Europese afdeling gaarne aantonen dat niet overal in Brussel het geld over de balk wordt gesmeten. Voel je je geroepen, contacteer ons via brussel@pvda.nl.

Omschrijving van de kascontrolecommissie:

  • De Kascontrolecommissie bestaat uit minstens 2 leden die lid zijn van en woonachtig in de Afdeling of het Gewest. De leden mogen geen deel uitmaken van het Bestuur, de Raads- of Statenfractie, of direct of via een stichting in loondienst zijn van een van deze organen.
  • De leden van de Kascontrolecommissie worden door de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling of het Gewest telkens gekozen voor een periode van twee jaar, zodat het ene jaar wel en het andere jaar geen verkiezing plaatsvindt, tenzij opengevallen plaatsen opgevuld moeten worden.
  • De Kascontrolecommissie onderzoekt – zodra de penningmeester het concept financieel verslag met Jaarrekening van het afgelopen boekjaar heeft opgemaakt – met behulp van de “Checklist Kascontrole” de feitelijkheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven aan de hand van de betalingsbewijzen, evenals de posten op de balans.

Op grond van dit onderzoek brengt de Kascontrolecommissie verslag uit in de Algemene Ledenvergadering, voorafgaande aan de behandeling aldaar van het financieel verslag van het bestuur en de Jaarrekening

Wouter de Iongh

Wouter de Iongh

Van oorsprong jurist, werkt Wouter nu als consultant voor ngo’s in Brussel. Omzwervingen langs China, Napels en New York, hebben hem ervan doordrongen dat de sociaal democratie gekoesterd moet worden maar tegelijk veel sterker zal moeten zijn om te overleven.

Meer over Wouter de Iongh