STEUN moties PvdA Brussel/België! PvdA Congres 2018

7 mei 2018

Met fierheid presenteert de afdeling Brussel/België de volgende drie moties. Zegt het voort en deel opdat we genoeg steun krijgen!

In de ledenkamer kun je moties indienen, bespreken en agenderen tot zaterdag 12 mei 10.00 uur. Moties met minimaal 100 steunbetuigingen worden tussen vrijdag 18 mei 17.00 uur en vrijdag 25 mei 17.00 uur in stemming gebracht in het Stemlokaal.

Motie: 1134. Koppel duurzaamheidsdoelen aan begrotingen

Louis Meuleman

Inleiding

Constaterende

 • Dat Nederland te weinig vaart maakt met het uitvoeren van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2030 bereikt moeten zijn, ook in Nederland;
 • Dat deze doelen modernisering van sociaal, economisch en milieubeleid inhouden, op een inclusieve manier, met effectieve governance en een goed functionerende overheid,
 • Dat zelden of nooit de link wordt gemaakt tussen deze Doelen en de begrotingen,

Overwegende

 • Dat er goede voorbeelden bestaan van het koppelen van Duurzaamheidsdoelen en begrotingen op lokaal niveau (Karlskrona in Zweden) en nationaal niveau (Italie, de wettelijke BES indicatoren voor “Rechtvaardig en duurzaam welzijn”, ingesteld in 2016),
 • Dat dit de zichtbaarheid vergroot van de Duurzaamheidsdoelen en burgers hierdoor transparenter kunnen zien welke budgettaire prioriteit de Doelen krijgen,

Tekst

Roept de Tweedekamerfractie in Den Haag, het partijbestuur, en alle afdelingen op om te bevorderen dat ook in Nederland, op nationaal, provinciaal en lokaal niveau, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gekoppeld worden aan de jaarlijkse begroting zodat de voortgang ten aanzien van de Doelen transparanter wordt en overheden democratisch hierop kunnen worden gecontroleerd.

 

Motie: 1132. Een linkse koers voor de EU

Arnolddeboer

Constaterende

 • Dat er, meer dan ooit, behoefte is aan een sterk en sociaal Europa
 • Dat de PvdA de laatste jaren enigszins twijfelend heeft gehandeld in haar visie op Europa
 • Dat het vaak aan duidelijkheid ontbreekt wat Europa kan en zou moeten doen

Overwegende

 • Dat door globalisering van de economie (openen van grenzen, vrijhandelsakkoorden of juist toegenomen protectionisme, afschaffen van importheffingen, digitalisering, groeiende mobiliteit, en ook de EMU), klimaatverandering, migratiestromen, en verandering van de arbeidsmarkt veel nationale vraagstukken in toenemende mate een Europese dimensie hebben
 • Dat de sociaal-democratie gebaat is bij een sterk Europa, dat samenwerking bevordert tussen lidstaten en weerbaar is tegen uitwassen van de globale economie, dat vat kan krijgen op de macht van de financiele sector, op sociale dumping, op migratie, en op klimaatverandering, en dat tegelijk sociaal beleid op nationaal niveau mogelijk maakt
 • Dat sommige bestaande afspraken in de EU grenzen stellen aan democratie en sociaal beleid op nationaal niveau
 • Dat bijvoorbeeld de ‘3%-norm’ in het stabiliteits- en groeipact, die een grens stelt aan het nationale begrotingstekort, de mogelijkheden beperkt om investeringen te doen die juist in tijden van crisis belangrijk zijn (‘anti-cyclisch economisch beleid’)
 • Dat de sociaal-democratie een overtuigende, samenhangende visie op Europa nodig heeft om vertrouwen te geven aan kiezers voor de toekomst
 • Dat de Europese verkiezingen van 2019 hierin een sleutelmoment vormen

Roept de fractie in Den Haag op om, in samenwerking met de delegatie in het Europees Parlement en alle anderen die over Europa willen meepraten, met een visie te komen op Europese samenwerking en de prioriteiten om een sociaal Europa te bereiken

Roept de programmacommissie voor de Europese Verkiezingen 2019 op

 • met een ambitieus verkiezingsprogramma te komen, dat zich onvoorwaardelijk uitspreekt voor Europese samenwerking en een nieuwe linkse koers voor de Unie
 • over Europa te spreken als een gemeenschap van waarden, en het belang van Europese samenwerking te duiden voor zowel economische als sociale en culturele ontwikkeling, voor een sterke rol op het wereldtoneel, en om het hoofd te kunnen bieden aan globale uitdagingen
 • in het programma helder te zijn over de bevoegdheden die Europa heeft, en wat de PvdA hieraan eventueel zou willen veranderen
 • niet uit te gaan van bestaande economische dogma’s, maar die ter discussie durven stellen als ze sociaal beleid en democratische verantwoording kunnen bevorderen
 • heldere, progressieve keuzes te maken als het gaat om het belang van de rechtstaat, alsmede samenwerking met bijvoorbeeld Rusland, opkomende economieen, en naburige landen – en de voorwaarden die we daaraan verbinden
 • niet te vergeten dat een sociaal Europa ook een sterk cohesiebeleid vraagt, om ongelijkheden binnen Europa te bestrijden en solidariteit binnen de Europese Unie te bevorderen

Motie 1133. Motie Meerjarig Financieel Kader

Inleiding

Constaterende:
-Dat de huidige meerjarenbegroting van de EU in 2020 afloopt.
-Dat Brexit en Trump in het westen, klimaatverandering in het noorden en de ring van instabiliteit in het zuiden en oosten om een ingrijpende verandering van de Europese bestedingen vragen
-Dat de Commissie dit in haar voorstel van 2 mei 2018 voor de nieuwe begroting slechts deels inziet
-Dat kabinet-Rutte zich buiten de discussie plaats door op voorhand iedere verhoging af te wijzen en enkel over de getallen te praten
-Dat niettemin coalitiepartij D66 spreekt van de noodzaak van een ambitieuze begroting

Overwegende:

 • dat de discussie zich moet richten op de inhoud: wat willen we dat Europa doet? – en niet op kille cijfers
  -dat verschuivingen in het begrotingsvoorstel van de Commissie de goede kant op wijzen, maar nog te gering zijn, zo gaat er bijvoorbeeld 6% minder geld naar landbouw, maar blijft dit een van de grote kostenposten
  -dat de EU-begroting is gebouwd op solidariteit (tweerichtingsverkeer) en niet op altruisme (eenrichtingsverkeer), en dat het daarom welkom is dat de Commissie kiest voor voorwaarden bij toekenning van structuur- en cohesiefondsen
  -Dat de door Mark Rutte gehekelde verhoging voornamelijk bestaat uit een inflatiecorrectie, en het onderbrengen van bestaande fondsen in de Europese begroting
  -Dat Nederland uiteraard pleiten voor een eerlijke verdeling van de lasten, maar dan wel constructief en met oog voor Europese uitdagingen

Tekst

Roept de kamerfractie op om:
-Het kabinet aan te spreken op de grenzeloze kortzichtigheid van het plichtmatige boegeroep langs de zijlijn, wat uiteindelijk euroscepticisme in de hand werkt en Nederland buiten de discussie plaatst
-Een coalitie in de Tweede Kamer te vormen met partijen die wel willen kiezen voor een ambitieuze EU-begroting gericht op Europese uitdagingen van de 21ste eeuw, zelfs als dat duurder uitvalt dan het huidige budget. Ook D66 kan hier, gezien de uitspraken van hun fractieleden, deel van uitmaken.