10 december 2013

Werkprogramma 2014

 1. Inleiding

Het bestuur van de PvdA afdeling Brussel/België is zich er van bewust dat 2014 een belangrijk jaar zal worden voor de partij, Nederland, de afdeling zelf en de EU als geheel. We streven er dan ook naar om onze actieve opstelling van de afgelopen jaren vol te houden en uit te breiden in de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraden en het Europees Parlement.

W hebben hierbij een aantal thema’s geïdentificeerd die we hierbij met bijzondere aandacht zullen blijven volgen:

 • De duurzame economie
 • Een sociaal Europa
 • Europa en de rest van de wereld

De afdeling zal onze inzichten over deze en andere thema’s in 2014 actief inbrengen op partijcongressen. Waar nodig zal het bestuur, met een mandaat van de afdeling, amendementen indienen om de juiste mate van Europees realisme te garanderen in de kandidatenlijst, het partijprogramma en eventuele andere besluiten. Ook zal een afvaardiging mee stemmen met alle belangrijke stemmingen op de partijcongressen.

Na het congres zullen we (bestuur en afdeling) ons vol inzetten voor het behalen van een goed resultaat bij zowel de Gemeenteraadverkiezingen als de verkiezingen voor het Europees Parlement. We zullen hierover contact onderhouden met het partijbureau, de kandidaten en de campagneleiding. Afhankelijk van de uitkomst van het partijcongres op 15 februari, zal het bestuur de afdeling vragen om financiële bijdragen aan de verkiezingscampagnes voor de gemeenteraads -en Europese verkiezingen in Nederland goed te keuren. 

Verder willen we een faciliterende rol blijven spelen tussen de Brusselse partijleden met functies in de diverse Europese instellingen, maatschappelijke organisaties, de landelijke partij en de PvdA Eurodelegatie. Daarnaast zullen we actief onze hulp aanbieden aan de nieuw gekozen PvdA leden in het Europees Parlement, bij het installeren in Brussel en het aanvangen van hun belangrijke werk.

Tenslotte zullen we de expertise die er in de afdeling bestaat blijven aanwenden om het debat in Nederland kritisch te volgen en waar nodig te sturen. Hierbij kiezen we er bewust voor om niet alleen het bureaucratische EU geluid te laten horen maar een genuanceerd beeld te geven van hoe de EU werkt en wat er te halen valt. Om die nuance te garanderen, zal het bestuur ook actief de discussies in Nederland volgen en daarover met de afdeling in debat gaan.

 1. Activiteiten 

Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken zullen we onder andere de hieronder genoemde activiteiten ontplooien, uiteraard afgestemd op actuele ontwikkelingen in Nederland en de EU:

Bijeenkomsten

 • 5 – 7  goed bezochte Brusselse afdelingsvergaderingen per jaar, goed voorbereid door middel van een ongeveer gelijk aantal actieve bestuursvergaderingen, inclusief:
  • 1 Jaarvergadering in december 2014 (de jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 13 december 2013).
  • Bijeenkomsten om de Partijcongressen voor te bereiden, met name die van 15 februari.
  • 2/3 thematische bijeenkomsten met interessante sprekers uit Nederland, de instellingen of andere sociaal democratische hoek
  • Overige bijeenkomsten (indien mogelijk samenvallend met een van de afdelingsvergaderingen)
   • We zullen beginnen met een proef om borrels te organiseren waar ook niet PvdA leden kennis kunnen maken met de afdeling
   • Meer activiteiten met andere PvdA afdelingen, Europese zusterpartijen; andere progressieve Nederlandse partijen en met de PvdA delegatie in het EP;
   • Diverse ontmoetingen met PvdA bewindspersonen die Brussel bezoeken of kennis willen maken met onze afdeling.
   • Een zomerborrel met de nieuwe en oude PvdA EP delegaties
   • Een kerstborrel.

Ontmoetingen en externe contacten

 • Actieve bijdragen van de afdeling en het afdelingsbestuur aan de internationale en Europese activiteiten binnen de PvdA, zoals die van de Internationaal Secretaris, de werkgroep Europa en aan de Europese agendapunten op Congressen en andere partijbijeenkomsten;

Communicatie en campagne

 • Campagne-activiteiten. De afdeling is gevestigd buiten Nederland en heeft dus geen plaatselijke campagneactiviteiten maar neemt actief deel aan de voorbereiding van de Europese Parlementsverkiezingen in mei. Het bestuur zal haar kennis aanbieden aan gemeenten, mee canvassen op lokaal niveau, en de afdelingsleden aanmoedigen hetzelfde te doen.
 • Een actieve inzet gericht op ledenbehoud en -werving. Onze inspanning om nieuwe leden te werven, waarvan een substantieel aantal jonge leden, gaat onverminderd voort.
 • Een actieve communicatie om de zichtbaarheid van de afdeling te vergroten.
  • Een frequent uitbrengen van de Rode Salon als nieuwsbrief en e-letter (minstens 5 edities in 2014).
  • Het verder ontwikkelen en bijhouden van de nieuwe PvdA Brussel website, ondermeer met regelmatige blogposts en informatie over de sociaal-democratie in Brussel.
  • Stimuleren van  en deelnemen aan het publieke debat door middel van ingestuurde brieven, moties en discussiebijdragen

De afdelingsbestuurders:

 • Lisanne Groen, penningmeester
 • Wouter de Iongh, secretaris
 • Louis Meuleman, vice-voorzitter
 • Bernard Naron
 • Rene van Nes
 • Ilse Straver
 • Hans Wolters, voorzitter