Door Arnold de Boer op 6 juli 2015

Stellingname na het Griekse ‘Nee’

Met het oog op de nieuwe, laatste ronde van onderhandelingen van de Troika met Griekenland, en in het licht van het referendum op 6 juli waarin de Grieken overduidelijk ‘nee’ zeiden tegen een nieuw rampzalig hervormingspakket, heeft het bestuur van PvdA Brussel vanochtend een brief gestuurd naar het Partijbestuur.

We willen dat de PvdA pal gaat staan voor internationale solidariteit, en erkent dat de democratische legitimiteit van de maatregelen zoals die door de Troika worden voorgesteld is uitgehold.

We willen dat de PvdA meewerkt aan een oplossing die Griekenland binnen de EU en de Eurozone houdt, en die de wil van het Griekse volk respecteert.
De PvdA is met zijn bewindspersonen in een sleutelpositie om nu voor een oplossing te zorgen die de toets van de sociaaldemocratie kan doorstaan.

De brief zoals vanochtend verstuurd:

Geacht partijbestuur, 

Het bestuur van de afdeling Brussel heeft zich hedenochtend beraden over de ontstane situatie na het Griekse ‘nee’. Wij zijn tot de volgende politieke conclusies gekomen:

  • Wij menen dat de uitslag van het referendum moet leiden tot een drastische verandering van het tot dusverre gevoerde Griekenland-beleid van de Troika. De PvdA moet zijn positie in het kabinet en internationaal gebruiken om zo’n beleidswijziging tot stand te brengen die de Griekse democratie respecteert.
  • Naar nu is gebleken leidt het huidige beleid niet tot de gewenste resultaten. Niet voor de Griekse bevolking maar ook niet voor Europa als geheel. Het kan niet de bedoeling zijn dat de jonge, tot verandering bereide generatie tegenover de gevestigde belangen komt te staan. En dat die gevestigde belangen Europa aan hun zijde vinden, terwijl zij juist samen met de Europese financiële instellingen medeverantwoordelijk zijn voor dit drama. In de geest van wat de meerderheid van de Grieken wenst, menen wij daarom dat er nu een daadwerkelijke schuldsanering dient plaats te vinden en een pakket wordt ontworpen dat niet alleen uitgaat van wantrouwen en een optelsom, maar vooral gericht is op daling van jeugdwerkloosheid en economische groei. Wij roepen de PvdA, Diederik Samsom en met name minister Dijsselbloem op hiertoe het initiatief te nemen.
  • Wij menen dat Griekenland in de Euro moet blijven en dat het aan de PvdA is solidariteit met Griekenland te tonen. We verwijzen hierbij naar de motie Solidariteit stopt niet bij de grens – aangenomen op de Politieke Ledenraad van 11 april 2015. 
  • Solidariteit met de bevolking staat wat ons betreft voorop, niet het gedrag van hun leiders; solidariteit is wel onderdeel van een welbegrepen eigenbelang mede omdat een verwijdering tussen Europa en Griekenland onvermoede en ongewenste geopolitieke gevolgen kan hebben.

Tenslotte roept het bestuur van de afdeling Brussel de Tweede Kamer fractie en het kabinet op nu onverwijld deze Europese crisis met grote gevolgen en enorme risico’s op allerlei gebieden te helpen op te lossen. Wij zijn bereid hierover op constructieve wijze het gesprek aan te gaan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van PvdA afdeling Brussel/België,

Wouter de Iongh, voorzitter

Arnold de Boer, secretaris